TÁC GIẢ

CÔNG TY SÁCH

NHÀ XUẤT BẢN

Dịch Giả: Ban dịch thuật Luật Tạng Giới Đài Viện, Tì-kheo Thích Minh Thông (1)

LÊN ĐẦU TRANG